Вениамин Тимотеев Пеев

Информация за производител

 Вениамин Тимотеев ПеевEmail: Вениамин Тимотеев Пеев (род. 1950). Завършил Бого-
словския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (1978).
Защитава магистърска дисертация по херменевтика
и библейски езици през 1994 г. в Университета Бру-
нел (Лондон, Великобритания). Започва през 2000–2003
в Оксфорд подготовка за докторска дисертация за со-
фиологиите на С. Булгаков и P. Флоренски под ръковод-
ството на еп. д-р Калистос Уеър. Завършва дисерта-
ционния си труд през 2008 г. като докторант в НБУ.
Автор е на статии в периодични издания и монографии
в сферата на библеистиката и философията на рели-
гията: статии в Библейски речник (1994), монографии:
Библейското учение за Св. Писание (Стокхолм, 1990),
Бог, вселената, човекът (С,1992), Религиозните култо-
ве (С, 1994). Лектор е по история на философията и
религиознание в новосъздаденото Висше богословско
училище (София).